O Związku

Związek Międzygminny "BZURA" zrzesza 19 gmin z terenu województwa łódzkiego. Powstał w celu stworzenia i  wdrożenie kompleksowego, szczelnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującego selektywną zbiórkę odpadów, odzysk, recykling i unieszkodliwianie. Powyższe zadania realizowane będą poprzez budowę nowoczesnej instalacji tj. zakładu zagospodarowania odpadów dla około 50 tysięcy ton odpadów rocznie.

Powołanie do życia Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych pozwoli na zdrowe funkcjonowanie ludzi w środowisku i zaangażowania się wszystkich w tworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, poprawa zarządzania środowiskiem oraz poprawa warunków życia mieszkańców i wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy.

Cele bezpośrednie realizowanej inwestycji:

 • poprawa gospodarki odpadami w gminach zrzeszonych w ZM Bzura,
 • zwiększenie ilości odpadów poddanych procesom segregacji i kompostowania,
 • zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowisko odpadów.

Dzięki osiągnięciu ww. celów, a także dzięki samej realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty niemierzalne:

 • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,
 • poprawa jakości środowiska,
 • poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
 • poprawa jakości gleby,
 • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i ochrona przyrody,
 • gospodarowania odpadami odpowiadające normom polskim  i europejskim,
 • zwiększenie poziomu odzysku surowców wtórnych,
 • zwiększenie poziomu oddzielania frakcji „bio”,
 • wdrożenie najlepszych dostępnych technologii,
 • uporządkowanie gospodarki odpadami,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gmin,
 • stworzenie lepszych warunków dla rozwoju społeczno - ekonomionczego,
 • oprawa efektywności zarządzania gospodarką odpadami,
 • podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców i turystów.

In ENGLISH

BZURA is made up of 19 local governments from the Łódź Province in Poland. Our main goal is to build the Bzura Circular Center, the heart of which will be a municipal waste management plant focused on recovery and recycling. That is why we engage in ecological and scientific activities to improve and protect the environment.

Inter-Municipal Union BZURA was registered on June 5, 2009 – the date of publication of the Statute.

According to our Statute, the Association’s task is to meet the public needs and interests of the residents of the associated municipalities in the field of solving problems related to municipal waste management, in particular:

1. Establishing and running a comprehensive regional commune waste management system in order to implement municipal own task, which will include activities in the area of:

 • waste prevention;

 • separate collection and collection of waste, including hazardous waste separated from commune waste;

 • recovery and disposal of waste in processes other than landfilling;

 • preparation, construction, maintenance and operation of the Waste Management Plant common to the participants of the Association, providing at least the following scope of services: recovery, including recycling of individual types of commune waste, composting and storage of processed mixed residual waste.

2. Reclamation of exhausted waste landfills.

3. Acquiring investments and other funds in order to implement the tasks of the regional waste management system.

 

Do pobrania:

Prezentacja ZM BZURA kwiecień 2022

DO GÓRY