O Związku

Związek Międzygminny "BZURA" zrzesza 19 gmin z terenu województwa łódzkiego.

Związek Międzygminny "BZURA" zrzesza 19 gmin z terenu województwa łódzkiego. Powstał w celu stworzenia i  wdrożenie kompleksowego, szczelnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującego selektywną zbiórkę odpadów, odzysk, recykling i unieszkodliwianie. Powyższe zadania realizowane będą poprzez budowę nowoczesnej instalacji tj. zakładu zagospodarowania odpadów dla około 50 tysięcy ton odpadów rocznie.

Powołanie do życia Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych pozwoli na zdrowe funkcjonowanie ludzi w środowisku i zaangażowania się wszystkich w tworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, poprawa zarządzania środowiskiem oraz poprawa warunków życia mieszkańców i wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy.

Cele bezpośrednie realizowanej inwestycji:

 • poprawa gospodarki odpadami w gminach zrzeszonych w ZM Bzura,
 • zwiększenie ilości odpadów poddanych procesom segregacji i kompostowania,
 • zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowisko odpadów.

Dzięki osiągnięciu ww. celów, a także dzięki samej realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty niemierzalne:

 • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,
 • poprawa jakości środowiska,
 • poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
 • poprawa jakości gleby,
 • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i ochrona przyrody,
 • gospodarowania odpadami odpowiadające normom polskim  i europejskim,
 • zwiększenie poziomu odzysku surowców wtórnych,
 • zwiększenie poziomu oddzielania frakcji „bio”,
 • wdrożenie najlepszych dostępnych technologii,
 • uporządkowanie gospodarki odpadami,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gmin,
 • stworzenie lepszych warunków dla rozwoju społeczno - ekonomionczego,
 • oprawa efektywności zarządzania gospodarką odpadami,
 • podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców i turystów.
DO GÓRY